Podešavanje hostname, IP address, netmask, gateway, DNS

Podeli preko

Sva podešavanja se vrše u ?etiri fajla: /etc/hosts , /etc/sysconfig/network , /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 i /etc/resolv.conf .
Problemi koji mogu nastati ako sve nije ispravno podešeno mogu biti razni. Na primer, problemi sa mrežom, nemogu?nost konektovanja klijent ra?unara na web preko gataway-a, konektovanje na web ali bez mogu?nosti surfovanja ( bez ikakvog u?itavanja u browser ), itd. Na primer, ako želite da izmenite Vašu mrežnu konfiguraciju na :

hostname: makina

domainname: ja.com

Static IP address: 192.168.12.21

Netmask: 255.255.255.0

Gateway: 192.168.12.254

Primary DNS server: 192.168.12.21

Secondary DNS server: 192.168.12.23

Prvo je neophodno dodati host u /etc/hosts fajl ( linija sa “127.0.0.1” je neophodna – nemojte je brisati! ):

127.0.0.1 localhost.localdomain localhost

192.168.12.21 makina

U /etc/sysconfig/network , treba da bude:

NETWORKING=yes

HOSTNAME=makina

GATEWAY=192.168.12.254

U /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 , treba da bude:

DEVICE=eth0

BOOTPROTO=static

BROADCAST=192.168.12.255

IPADDR=192.168.12.21

NETMASK=255.255.255.0

NETWORK=192.168.12.0

ONBOOT=yes

DNS servers se podešava u: /etc/resolv.conf. U našem primeru:

domain ja.com

search ja.com

nameserver 192.168.12.21

nameserver 192.168.12.23

Ovo dosada je sve bilo peša?ki. Za definisanje IP address, route i gataway se mogu koristiti slede?e komande:

ifconfig eth0 192.168.12.56 netmask 255.255.255.0 up

route add default gw 192.168.12.1 eth0

Izbor iz FAQ

Ako Vas sistem izveštava da nije pronašao mrežnu karticu, proverite da li Vaše mrežne kartice ima u kernelu. Otkucajte u konzoli:

modprobe eth0

dmesg | less

Pogledajte informacije o eth0, mogu Vam pomo?i da rešite problem.

cat /etc/modules.conf

Pogledajte da li postoji linija:

alias eth0 driver-name-like-wdi or 3c503

Nadam se da ?e ovo kratko uputstvo pomo?i po?etnicima!