NVO Linuxo – Statut

СТАТУТ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА „ЛИНУКСО“

Члан 1.
Циљеви и задаци

Циљеви Удружења грађана „ЛИНУКСО“ су пропагирање, ширење, развијање и упознавање шире популације људи са идејом, суштином и предностима технике, рачунарства, информатике и слободног софтвера уопште.

Члан 2.
Делатност

Ради остваривања својих циљева и задатака Удружење грађана ЛИНУКСО:

1.организује скупове, саветовања, предавања, трибине, програме и радионице за децу и одрасле, сама или у сарадњи са надлежним институцијама, другим сродним домаћим и страним организацијама у складу са законом и циљевима удружења;
2.врши и организује сарадњу и размену волонтера са сродним домаћим и страним организацијама и надлежним институцијама у складу са циљевима удружења и делатностима из става 1. овог члана;
3.објављује и издаје књиге, часописе, билтене, компакт дискове и друге штампане или електронске публикације и производе из области технике, рачунарства и информатике у складу са законом;
4.сарађује са сродним удружењима, универзитетима и другим организацијама у земљи и иностранству;
5.залаже се за унапређење свести о потреби поштовања и заштите ауторских права као и за регулисање истих кроз одговарајућу законску регулативу.
6.залаже се за унапређење и развој комуникације, и демократског отвореног дијалога међу младима и свим другим припадницима друштвене заједнице;
7.залаже се за толеранцију и право на различитост у мишљењу и деловању;
8.залаже се за подстицање и афирмацију креативности и стваралаштва младих у области рачунарства и информатике, културе, науке, уметности, и свим другим областима;
9.залаже се за подстицање активизма и самоорганизовања људи као услова за остварење њихових циљева, појединачне и колективне еманципације;
10.залаже се за могућност младих да јавно изразе и артикулишу своје специфичне потребе и интересе;
11.залаже се за равноправност међу половима и свим људима без обзира на расу, веру, националну припадност или имовинско стање;
12.залаже се за унапређење солидарности и узајамности младих;
13.залаже се за развој урбане културе и борбе против ниског менталитета;
14.залаже се за систем вредности у којем су живот и слобода цивилизацијске тековине које као неприкосновене и неотуђиве припадају сваком појединцу;
15.залаже за развој људских права;
16.залаже се за демократске друштвене односе и развој цивилног друштва;
17.залаже се за борбу против свих облика доминације и репресије, посебно међу младима и предузимаће све друге акције којима се унапређује положај и статус младих у друштву;
18.залаже се за ширење свести људи о свим аспектима живота;

Члан 3.
Назив, седиште и организациони облик

Удружење грађана носи име „ЛИНУКСО“.
Удружење грађана ЛИНУКСО има седиште у Београду, у Улици _____________.
Удружење грађана ЛИНУКСО је по организационом облику удружење грађана, оснива се и своју делатност остварује на територији Републике Србије у складу са Законом.

Члан 4.
Чланство

1.Члан Удружења грађана ЛИНУКСО може бити свако лице које прихвата циљеве удружења и Статут, а на основу препоруке једног од чланова или на основу сопственог захтева за пријем.
2.Одлуку о пријему у чланство доноси Управни одбор чиме се и стиче чланство.
3.Члан може иступити из чланства давањем писмене изјаве о иступању.
4.Одлуку о престанку чланства доноси Управни одбор на сопствени предлог, на основу писмене изјаве о иступању или на предлог Скупштине удружења.
5.Чланови се на локалном нивоу могу слободно међусобно повезивати ради боље координације и ефикаснијег рада на активностима утврђеним планом и програмом Удружења грађана ЛИНУКСО.

Члан 5.
Права и обавезе чланова

члан има право:
1.да доприноси остваривању циљева Удружења грађана ЛИНУКСО;
2.да предлаже активности, даје сугестије и примедбе на рад органа Удружења;
3.да предлаже измене Статута Удружења;
4.да учествује у раду органа Удружења;
5.да бира и буде биран у органе Удружење грађана ЛИНУКСО;
6.на писану потврду о чланству и припадности Удружењу грађана ЛИНУКСО;
7.на равноправност са свим другим члановима Удружења у погледу учествовања у активностима Удружења без обзира на расу, националност, пол, старост, место пребивалишта или врсту активности коју обавља.
8.на надокнаду трошкова из средстава Удружења за оне активности које су утврђене посебном одлуком Управног одбора а на основу члана 12. став 3. овог Статута.

члан је обавезан:
7. да учествује у раду органа Удружења грађана ЛИНУКСО у које је изабран;
8. да учествује и присуствује, у складу са својим интересовањима и могућностима, у активностима и скуповима које организује Удружење грађана ЛИНУКСО;
9. да у активностима Удружења у којима учествује усаглашава свој рад са другим члановима.

Члан 6.
Органи

Органи Удружења грађана ЛИНУКСО су Скупштина и Управни одбор.

Члан 7.
Скупштина

1.Скупштину Удружење грађана ЛИНУКСО чине сви његови чланови.
2.Скупштина се редовно састаје једном годишње. Ванредна седница Скупштине може се заказати на образложени предлог Управног одбора или на основу захтева најмање једне половине чланова који подносе Управном одбору.
3.Скупштина усваја Статут, као и измене и допуне истог.
4.Скупштина усваја план и програм рада Удружења грађана ЛИНУКСО.
5.Скупштина предлаже и бира чланове Управног одбора.
6.У случају трајне спречености једног или више чланова Управног одбора да учествује у раду истог, Скупштина удружења на првом следећем заседању предлаже и на њихова места бира нове чланове Управног одбора.
7.Скупштина има право и обавезу да контролише рад Управног Одбора на начин дефинисан чланом 9, став 8. овог Статута.
8.Скупштина пуноважно одлучује ако је присутна најмање једна половина чланства.
9.Скупштина одучује већином гласова присутних чланова.

Члан 8.
Управни одбор

1.Управни одбор је орган Удружења грађана ЛИНУКСО, који се стара о спровођењу циљева удружења утврђених Статутом као и и плана и програма рада које је утврдила Скупштина.
2.Управни одбор има пет чланова, које предлаже Скупштина Удружења.
3.Управни одбор из реда својих чланова бира председника, заменика и генералног секретара.
4.Председник Управног одбора представља и заступа удружење у правном промету и има права и дужности финансијског налогодавца као и да доноси одлуке о приступању и иступању чланова у удружење и потписује сва правна, финансијска и новчана документа у име удружења.
5.Заменик Председника Управног одбора има овлашћења за сазивање и вођење седница Управног одбора као и редовних и ванредних седница Скупштине удружења, те има и друга овлашћења у вођењу послова Удружења која су писмено одобрена и пренета од стране Председника Управног одбора.
6.Генерални секретар је овлашћен да заступа удружење и потписује сва финансијска и новчана документа у име удружења, те има и друга овлашћења у вођењу послова Удружења која су писмено одобрена и пренета од стране Председника Управног одбора.
7.Мандат чланова Управног одбора Удржења грађана ЛИНУКСО је четири године и могу се поново бирати на исту функцију.

Члан 9
Делокруг Управног одбора

Управни одбор:
1.руководи радом и активностима Удружења грађана ЛИНУКСО између две седнице Скупштине и доноси одлуке ради остваривања циљева, плана и програма Удружења грађана ЛИНУКСО;
2.одлучује о приступању међународним удружењима;
3.Управни одбор, на сопствену или иницијативу неког од чланова скупштине, предлаже измене и допуне Статута.
4.Управни одбор може пуноважно одлучивати уколико је присутан надполовичан број чланова Управног одбора, а одлуке доноси већином присутних чланова.
5.Управни одбор управља и контролише финансијско пословање Удружења грађана ЛИНУКСО.
6.Управни одбор је подноси извештај о свом раду Скупштини удружења најмање једном годишње на редовном заседању Скупштине или на захтев најмање једне половине чланова на Ванредном заседању Скупштине.

Члан 10.
Јавност рада

Рад Удружења грађана ЛИНУКСО је јаван.

Управни одбор се стара о редовном обавештавању чланства и јавности о раду и активностима Удружења грађана ЛИНУКСО, непосредно или путем интерних публикација, односно путем саопштења за јавност, у писаном или електронском облику.

Члан 11.
Сарадња са другим организацијама

1.Ради остварења својих циљева Удружење грађана ЛИНУКСО успоставља контакте и сарађује са другим стручним, научним, образовним, волонтерским и сличним удружењима и организацијама у земљи и иностранству.
2.Удружење грађана ЛИНУКСО може приступити међународним удружењима, о чему одлуку доноси Управни одбор.
3.Приступање међународним организацијама региструје се код надлежног државног органа у року од тридесет дана, у сладу са законом.
4.О удруживању у савезе, друге облике удруживања и удруживању у међународне организације одлучује Скупштина већином гласова најмање половине присутних чланова.

Члан 12
Средства

1.Удружење грађана ЛИНУКСО прибавља средства од чланарине, донација, конкурисањем за пројекте код државних органа или задужбина, других домаћих или страних организација, амбасада и из других извора, у складу са законом.
2.Начин прикупљања, облик и износ чланарине утврђује Управни одбор на предлог Скупштине удружења грађана ЛИНУКСО.
3.Регулисање трошкова и плаћање услуга насталих по основу активности предвиђених планом и програмом Удружења грађана ЛИНУКСО члановима, правним или другим физичким лицима се одобрава на основу писмених одлука Управног Одбора удружења грађана ЛИНУКСО, у складу са законом.

Члан 13.
Престанак рада

Удружење грађана ЛИНУКСО престаје са радом одлуком Скупштине, Управног одбора, као и у другим случајевима предвиђеним законом.
У случају престанка рада, имовина Удружења грађана ЛИНУКСО пренеће се свим члановима удружења.

Члан 14.
Печат

1.Удружење грађана ЛИНУКСО има двојезичан печат, на српском и енглеском језику, округлог облика на којем великим словима, где је у у два реда, чириличним писмом написано: ЛИНУКСО а латиничним писмом: ЛИНУКСО са логом Удружења у средини печата. У круговима, спољњем – дебљем и унутарашњем-тањем, у горњем луку великим словима пише: УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА на српском (ћирилицом) и ЦИТИЗЕНС СОЦИЕТЈ на енглеском (латиницом), а у доњем луку пише ћирилицом СРБИЈА и латиницом СЕРБИА. 2. Лого и друге графичке ознаке и симболи који дефинишу визуелни идентитет Удружења се утврђују посебном одлуком Управног одбора а на предлог Скупштине Удружења грађана ЛИНУКСО.

Члан 15.
Ступање на снагу Статута

Овај Статут ступа на снагу даном усвајања од стране Скупштине Удружења грађана ЛИНУКСО, а примењиваће се од дана уписа у регистар код надлежног органа.

Датум 10.12.2006. год.