UPDATE: Predlog Statuta Udruženja građana "Linuxo" v0.3

7 odgovora [Poslednji unos]
tomaja
Slika korisnika tomaja
Offline
AdministratorModeratorUser
Član od: 21/03/2001

Evo napokon i nove verzije Statuta.
U skladu sa javnim delovanjem i potrebom za animiranjem i aktivnim učešćem što većeg broja korisnika pred vama se nalazi predlog Statuta koji je javno prezentovan na LiGa2 okupljanju održanom pre 10-tak dana. Svako ko želi ovaj tekst može preuzeti i u obliku PDF ili ODT ili HTML formatu.

Sve vaše predloge, sugestike i kritike možete postavljati u ovoj temi.
Znači, radi se o nacrtu odnosno, predlogu statuta tako da su i dalje moguće izmene zaključno sa 01.12.2006.

Izmenjeni i dopunjeni članovi i novi stavovi unutar postojećih članova Statuta su označeni plavom bojom.

P.S Zahvaljujem se svima na zaista konstruktivnim predlozima. Neki su inkorporirani, neki izmenjeni i ubačni, neki zbog objekitvnih razloga za sada jos uvek nisu u Statutu...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STATUT
UDRUŽENJA GRAĐANA
“LINUXO”

Član 1.
Ciljevi i zadaci

Ciljevi Udruženja građana “LINUXO” su propagiranje, širenje, razvijanje i upoznavanje šire populacije ljudi sa idejom, suštinom i prednostima računarstva, informatike i slobodnog softvera, pomoć i edukacija određene grupacije ljudi u kulturnom, naučnom i socijalno-političkom pogledu, kao i kulturno-naučna saradnja i razmena volontera sa stranim i domaćim organizacijama.

Član 2.
Delatnost

Radi ostvarivanja svojih ciljeva i zadataka Udruženje građana LINUXO:

1.vrši propagiranje, širenje, razvijanje i upoznavanje šire populacije ljudi sa idejom, suštinom i prednostima računarstva, informatike i softvera uopšte;
2.organizuje socijalne programe i radionice za decu i odrasle, sama ili u saradnji sa nadležnim institucijama, drugim srodnim domaćim i stranim organizacijama i domaćim i stranim volonterima;
3.vrši i organizuje kulturnu saradnju i razmenu volontera sa stranim i domaćim organizacijama;
4.organizuje, sama ili u zajednici sa drugim organizacijama, skupove, savetovanja, seminare, tribine i druge oblike predavanja u skladu sa ciljevima udruženja;
5.objavljuje i izdaje knjige, časopise, biltene, kompakt diskove i druge štampane ili elektronske publikacije i proizvode iz oblasti racunarstva i informatike i alternativne kulture. Navedene delatnosti će se naknadno registrovati kod nadležnog organa;
6.sarađuje sa udruženjima, univerzitetima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu;
7.zalaže se za unapređenje i razvoj komunikacije, i demokratskog otvorenog dijaloga među mladima i svim drugim pripadnicima društvene zajednice;
8.zalaže se za toleranciju i pravo na različitost u mišljenju i delovanju;
9.zalaže se za podsticanje i afirmaciju kreativnosti i stvaralaštva mladih u oblasti računarstva i informatike, kulture, nauke, umetnosti, i svim drugim oblastima;
10.zalaže se za podsticanje aktivizma i samoorganizovanja ljudi kao uslova za ostvarenje njihovih ciljeva, pojedinačne i kolektivne emancipacije;
11.zalaže se za mogućnost mladih da javno izraze i artikulišu svoje specifične potrebe i interese;
12.zalaže se za  ravnopravnost među polovima i svim ljudima bez obzira na rasu, veru, nacionalnu pripadnost ili imovinsko stanje;
13.zalaže se za unapređenje solidarnosti i uzajamnosti mladih;
14.zalaže se za razvoj urbane kulture i borbe protiv niskog mentaliteta;
15.zalaže se za sistem vrednosti u kojem su život i sloboda civilizacijske tekovine koje kao neprikosnovene i neotuđive pripadaju svakom pojedincu;
16.zalaže za razvoj ljudskih prava;
17.zalaže se za demokratske društvene odnose i razvoj civilnog društva;
18.zalaže se za borbu protiv svih oblika dominacije i represije, posebno među mladima i preduzimaće sve druge akcije kojima se unapređuje položaj i status mladih u društvu;
19.zalaže se za širenje svesti ljudi o svim aspektima života;

        Član 3.
Naziv, sedište i organizacioni oblik

Udruženje građana nosi ime “LINUXO”.
Udruženje građana LINUXO ima sedište u Beogradu, u Ulici _______________.
Udruženje građana LINUXO je po organizacionom obliku udruženje građana, osniva se i svoju delatnost ostvaruje na teritoriji Republike Srbije u skladu sa Zakonom.

        Član 4
Članstvo

1.Član Udruženja građana LINUXO može biti svako lice koje prihvata ciljeve udruženja i Statut, a na osnovu preporuke jednog od članova ili na osnovu sopstvenog zahteva za prijem.
2.Odluku o prijemu u članstvo donosi Upravni odbor čime se i stiče članstvo.
3.Član može istupiti iz članstva davanjem pismene izjave o istupanju.
4.Odluku o prestanku članstva donosi Upravni odbor na osnovu pismene izjave o istupanju, na sopstveni predlog ili predlog Skupštine udruženja.
5.Članovi se na lokalnom nivou mogu slobodno međusobno povezivati radi bolje koordinacije i efikasnijeg rada na aktivnostima utvrđenim planom i programom Udruženja građana LINUXO.

Član 5
Prava i obaveze članova

član ima pravo:
1.da doprinosi ostvarivanju ciljeva Udruženja građana LINUXO;
2.da predlaže aktivnosti, daje sugestije i primedbe na rad organa Udruženja;
3.da predlaže izmene Statuta Udruženja;
4.da učestvuje u radu organa Udruženja;
5.da bira i bude biran u organe Udruženje građana LINUXO;
6.na pisanu potvrdu o članstvu i pripadnosti Udruženju građana LINUXO;
7.na ravnopravnost sa svim drugim članovima Udruženja u pogledu učestvovanja u aktivnostima Udruženja bez obzira na rasu, nacionalnost, pol, starost, mesto prebivališta ili vrstu aktivnosti koju obavlja.
8.Ima pravo na nadoknadu troškova iz sredstava Udruženja za one aktivnosti koje su utvrđene posebnom odlukom Upravnog odbora a na osnovu člana 12. stav 3. ovog Statuta.
 
član je dužan:
7. da učestvuje u radu organa Udruženja građana LINUXO u koje je izabran;
  8. da učestvuje i prisustvuje, u skladu sa svojim interesovanjima i mogućnostima, u aktivnostima i skupovima koje organizuje Udruženje građana LINUXO;
  9.  da u aktivnostima Udruženja u kojima učestvuje, sarađuje i usaglašava svoj rad sa drugim članovima.

Član 6
Organi

Organi Udruženja građana LINUXO su Skupština i Upravni odbor.

Član 7
Skupština

1.Skupštinu Udruženje građana LINUXO čine svi njegovi članovi.
2.Skupština se redovno sastaje jednom godišnje. Vanredna sednica Skupštine može se zakazati na obrazloženi predlog Upravnog odbora ili na osnovu zahteva najmanje jedne polovine članova koji podnose Upravnom odboru.
3.Skupština usvaja Statut, kao i izmene i dopune istog.
4.Skupština usvaja plan i program rada Udruženja građana LINUXO.
5.Skupština predlaže i bira članove Upravnog odbora.
6.U slučaju trajne sprečenosti jednog ili više članova Upravnog odbora da učestvuje u radu istog, Skupština udruženja na prvom sledećem zasedanju predlaže i na njihova mesta bira nove članove Upravnog odbora. 
7.Skupština ima pravo i obavezu da kontroliše rad Upravnog Odbora na način definisan članom 9, stav 8. ovog Statuta.
8.Skupština punovažno odlučuje ako je prisutna najmanje jedna polovina članstva.
9.Skupština odučuje većinom glasova prisutnih članova.

Član 8
Upravni odbor

1.Upravni odbor je organ Udruženja građana LINUXO, koji se stara o sprovođenju ciljeva udruženja utvrđenih Statutom kao i i plana i programa rada koje je utvrdila Skupština.
2.Upravni odbor ima tri člana, koje predlaže Skupština Udruženja.
3.Upravni odbor iz reda svojih članova bira predsednika, zamenika i generalnog sekretara.
4.Predsednik Upravnog odbora predstavlja i zastupa udruženje u pravnom prometu i ima prava i dužnosti finansijskog nalogodavca kao i da donosi odluke o pristupanju i istupanju članova u udruženje i potpisuje sva pravna, finansijska i novčana dokumenta u ime udruženja. 
5.Zamenik Predsednika Upravnog odbora ima ovlašćenja za sazivanje i vođenje sednica Upravnog odbora kao i redovnih i vanrednih sednica Skupštine udruženja, te ima i druga ovlašćenja u vođenju poslova Udruženja koja su pismeno odobrena i preneta od strane Predsednika Upravnog odbora. 
6.Generalni sekretar je ovlašćen da zastupa udruženje i potpisuje sva finansijska i novčana dokumenta u ime udruženja, te ima i druga ovlašćenja u vođenju poslova Udruženja koja su pismeno odobrena i preneta od strane Predsednika Upravnog odbora.
7.Mandat članova Upravnog odbora Udrženja građana LINUXO je četiri godine i mogu se ponovo birati na istu funkciju.

Član 9
Delokrug Upravnog odbora

Upravni odbor:
1.rukovodi radom i aktivnostima Udruženja građana LINUXO između dve sednice Skupštine i donosi odluke radi ostvarivanja ciljeva, plana i programa Udruženja građana LINUXO;
2.poverava posebne poslove pojedinim članovima ili grupama članova;
3.odlučuje o pristupanju međunarodnim udruženjima;
4.Upravni odbor, na sopstvenu ili inicijativu nekog od članova skupštine, predlaže izmene i dopune Statuta.
5.Upravni odbor punovažno odlučuje ako je prisutno najmanje dve trećine članova, a odluke donosi većinom prisutnih članova.
6.Upravni odbor kontroliše finansijsko poslovanje Udruženja građana LINUXO.
7.Upravni odbor je podnosi izveštaj o svom radu Skupštini udruženja najmanje jednom godišnje na redovnom zasedanju Skupštine ili na zahtev najmanje jedne polovine članova na Vanrednom zasedanju Skupštine.

Član 10
Javnost rada

Rad Udruženja građana LINUXO je javan.

Upravni odbor se stara o redovnom obaveštavanju članstva i javnosti o radu i aktivnostima Udruženja građana LINUXO, neposredno ili putem internih publikacija, odnosno putem saopštenja za javnost, u pisanom ili elektronskom obliku.

Član 11
Saradnja sa drugim organizacijama

1.Radi ostvarenja svojih ciljeva Udruženje građana LINUXO uspostavlja kontakte i sarađuje sa drugim stručnim, naučnim, obrazovnim, volonterskim i sličnim udruženjima i organizacijama u zemlji i inostranstvu.
2.Udruženje građana LINUXO može pristupiti međunarodnim udruženjima, o čemu odluku donosi Upravni odbor.
3.Pristupanje međunarodnim organizacijama registruje se kod nadležnog državnog organa u roku od trideset dana, u sladu sa zakonom.
4.O udruživanju u saveze, druge oblike udruživanja i udruživanju u međunarodne organizacije odlučuje Skupština većinom glasova najmanje polovine prisutnih članova.

Član 12
Sredstva

1.Udruženje građana LINUXO pribavlja sredstva od članarine, donacija, izdavanja časopisa, knjiga, publikacija u oblasti računarstva, tehnike i alternativne kulture, konkurisanjem za projekte kod državnih organa ili zadužbina, drugih domaćih ili stranih organizacija, ambasada i iz drugih izvora, u skladu sa zakonom.
2.Način prikupljanja, oblik i iznos članarine utvrđuje Upravni odbor na predlog Skupštine udruženja građana LINUXO. 
3.Regulisanje troškova i plaćanje usluga nastalih po osnovu aktivnosti predviđenih planom i programom Udruženja građana LINUXO članovima, pravnim ili drugim fizičkim licima se odobrava na osnovu pismenih odluka Upravnog Odbora udruženja građana LINUXO, u skladu sa zakonom. 

Član 13
Prestanak rada

Udruženje građana LINUXO prestaje sa radom odlukom Upravnog odbora ili Skupštine Udruženja kao i u drugim slučajevima predviđenim zakonom.
U slučaju prestanka rada, imovina Udruženja građana LINUXO preneće se svim članovima udruženja.

Član 14
Pečat

1.Udruženje građana LINUXO ima dvojezičan pečat, na srpskom i engleskom jeziku, okruglog oblika na kojem velikim slovima, gde je u u dva reda,  čiriličnim pismom napisano: LINUKSO a latiničnim pismom: LINUXO sa logom Udruženja u sredini pečata. U krugovima, spoljnjem - debljem i unutarašnjem-tanjem, u gornjem luku velikim slovima piše: UDRUŽENJE GRAĐANA na srpskom (ćirilicom) i Citizens Society na engleskom (latinicom), a u donjem luku piše ćirilicom SRBIJA i latinicom SERBIA.                                                       
2. Logo i druge grafičke oznake i simboli koji definišu vizuelni identitet Udruženja se  utvrđuju posebnom odlukom Upravnog odbora a na predlog Skupštine Udruženja građana LINUXO.

Član 15
Stupanje na snagu Statuta

Ovaj Statut stupa na snagu danom usvajanja od strane Skupštine Udruženje građana LINUXO, a primenjivaće se od dana upisa u registar kod nadležnog organa.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0
Mortvanski Stanislav
Slika korisnika Mortvanski Stanislav
Offline
User
Član od: 29/10/2006

Pa, kako kaze nas narod ovo je  Afro.

__________________

Слогом расту мале ствари, неслогом се и највеће распадају.

Andragon
Slika korisnika Andragon
Offline
User
Član od: 29/05/2006

Mortvanski Stanislav wrote:

Pa, kako kaze nas narod ovo je  Afro.

Afro Afro Afro U Potpunosti se slazem,bolje nece valjati Laughing out loud

jboban
Slika korisnika jboban
Offline
User
Član od: 29/05/2006

tomaja wrote:

Evo napokon i nove verzije Statuta.

Ja imam malu primedbu. Mislim da nije dobro da naziv udruženja bude pisan velikim slovima jer asocira na skraćenicu tipa NVO, HDD, MSDOS, a nije ni u Linux duhu koji je više naklonjen malim, čak svim, slovima...

velial
Slika korisnika velial
Offline
User
Član od: 29/05/2006

Sta ce ti ono "politickom pogledu" u Clanu 1?

Poceo sam da pisem pitanja ali sam odustao posto ih ima mnogo a sva su u sustini vezani za istu stvar.

Clan 2 "Delatnost" mi lici na "rad na slobodnu temu". Puno fensi reci i ideala, pa se ne mogu setiti ni jedne oblasti koja nije pomenuta. Mozda 10% ima veze sa slobodnim softverom dok je ostalo isuvise uopsteno tako da se tesko moze zakjluciti cime se organizacija konkretno bavi.
Na primer Tacka 17 u Clanu 2 nije neophodna. Nista konkretno ne govori.
Imam utisak da je neko na racun duzine teksta gde god je nasao zgodno mesto posadio "kulturu". Pominje se cesce nego "softver". No vise manje za to, ono sto mi je zapalo za oko je termin "alternativna kultura" (tacka 5 clan 2) prvo nisam siguran sta bi to trebalo da znaci a drugo, zar tu nije moglo da stoji jednostavno "kultura" bez tog "alternativna" ili kasnije u tekstu "urbana".
Jos nesto, sta znaci termin "nizak mentalitet", po meni bi umesto toga trebalo da stoji "zalaze se za razvoj demokratske svesti naroda" (ako ce se vec koriste fensi izrazi) ili nesto slicno.

I jos jedno prakticno pitanje: kako se zamisljaju sednice skupstine? Ako se organizacija razvije polovina clanstva moze biti velika pa treba to i skupiti za donosenje odluke.

__________________

Tko leti vrijedi, tko ne leti ne vrijedi.

tomaja
Slika korisnika tomaja
Offline
AdministratorModeratorUser
Član od: 21/03/2001

Prvo, statut se i piše u nekom generalnom tonu, tako da kažem, iz više razloga, a jedan od osnovnih je da bude prihvaćen od strane nadležnih organa, kao i zbog činjenice da bi što ređe morali da ga menjamo, zbog komplikovane procedure.
Što se tiče donošenja konkretnih odluka, njih će donositi Upravni odbor, naravno, na osnovu programa i ciljeva koje je utvrdila Skupština.Dakle, skupština se sastane po potrebi, a najmanje jednom godišnje, a operativne odluke i sprovođenje ciljeva Skupštine sprovodi Upravni odbor i svi članovi koji učestvuju u određenim projektima.

zoksa
Slika korisnika zoksa
Offline
User
Član od: 29/05/2006

Izgleda mi dobro, nemam sta da dodam a pomocicu koliko god budem mogao, mislim da se veliki posao zavrsio ako ovo krene da radi, svaka cast svima koji su ovo dogurali dovde, valjda moze nesto u ovoj drzavi da radi a da nije umesano u politiku. Toliko i srecno!

LYb
Slika korisnika LYb
Offline
User
Član od: 29/05/2006

Quote:

valjda moze nesto u ovoj drzavi da radi a da nije umesano u politiku

Nema sanse.
Opet, zelim vam puno srece i uspeha u radu Smile