Predlog Statuta Udruženja građana "Linuxo" v0.21

Slika korisnika tomaja

U skladu sa javnim delovanjem i potrebom za animiranjem i aktivnim učešćem što većeg broja korisnika pred vama se nalazi predlog Statuta koji je javno prezentovan na LiGa2 okupljanju održanom u nedelju, 12.11.2006. godine. Svako ko želi ovaj tekst može preuzeti i u obliku PDF ili ODT ili HTML formatu.

Sve vaše predloge, sugestike i kritike možete postavljati u ovoj temi.
Znači, radi se o nacrtu odnosno, predlogu statuta tako da su i dalje moguće izmene zaključno sa 01.12.2006.

P.S Još jednom se zahvaljujem Ivanu Jeliću koji je nam je poslao ugledni primerak Statuta.
**************************************************************************************************************************************
Na osnovu člana 6. i 10. Zakona o udruživanju građana u udruženja, društvene organizacije i političke organizacije koje se osnivaju za teritoriju SFRJ ("Službeni list SFRJ", br. 42/90), Osnivačka skupština Udruženja građana  “LINUXO”, na sednici održanoj 12.11.2006. god., u Beogradu, usvojila je

STATUT
UDRUŽENJA GRAĐANA
“LINUXO”

Član 1.
Ciljevi i zadaci

Ciljevi Udruženja građana “LINUXO” su propagiranje, širenje, razvijanje i upoznavanje šire populacije ljudi sa idejom, suštinom i prednostima računarstva, informatike i slobodnog softvera, pomoć i edukacija određene grupacije ljudi u kulturnom, naučnom i socijalno-političkom pogledu, kao i kulturno-naučna saradnja i razmena volontera sa stranim i domaćim organizacijama.

Član 2.
Delatnost

Radi ostvarivanja svojih ciljeva i zadataka Udruženje građana “LINUXO”:

1.vrši propagiranje, širenje, razvijanje i upoznavanje šire populacije ljudi sa idejom, suštinom i prednostima računarstva, informatike i softvera uopšte;
2.organizuje socijalne programe i radionice za decu i odrasle, sama ili u saradnji sa nadležnim institucijama, drugim srodnim organizacijama i domaćim i stranim volonterima;
3.vrši i organizuje kulturnu saradnju i razmenu volontera sa stranim i domaćim organizacijama;
4.organizuje, sama ili u zajednici sa drugim organizacijama, skupove, savetovanja, seminare, tribine i druge oblike predavanja u skladu sa ciljevima udruženja;
5.objavljuje i izdaje knjige, časopise, biltene, kompakt diskove i druge publikacije i proizvode iz oblasti racunarstva i informatike i alternativne kulture. Navedene delatnosti će se naknadno registrovati kod nadležnog organa;
6.sarađuje sa udruženjima, univerzitetima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu;
7.zalaže se za unapređenje i razvoj komunikacije, i demokratskog otvorenog dijaloga među mladima i svim drugim pripadnicima društvene zajednice;
8.zalaže se za toleranciju i pravo na različitost u mišljenju i delovanju;
9.zalaže se za podsticanje i afirmaciju kreativnosti i stvaralaštva mladih u oblasti računarstva i informatike, kulture, nauke, umetnosti, i svim drugim oblastima;
10.zalaže se za podsticanje aktivizma i samoorganizovanja ljudi kao uslova za ostvarenje njihovih ciljeva, pojedinačne i kolektivne emancipacije;
11.zalaže se za mogućnost mladih da javno izraze i artikulišu svoje specifične potrebe i interese;
12.zalaže se za  ravnopravnost među polovima i svim ljudima bez obzira na rasu ili nacionalnu pripadnost;
13.zalaže se za unapređenje solidarnosti i uzajamnosti mladih;
14.zalaže se za razvoj urbane kulture i borbe protiv niskog mentaliteta;
15.zalaže se za sistem vrednosti u kojem su život i sloboda civilizacijske tekovine koje kao neprikosnovene i neotuđive pripadaju svakom pojedincu;
16.zalaže za razvoj ljudskih prava;
17.zalaže se za demokratske društvene odnose i razvoj civilnog društva;
18.zalaže se za borbu protiv svih oblika dominacije i represije, posebno među mladima i preduzimaće sve druge akcije kojima se unapređuje položaj i status mladih u društvu;
19.zalaže se za širenje svesti ljudi o svim aspektima života;

        Član 3.
Naziv, sedište i organizacioni oblik

Udruženje građana nosi ime “LINUXO” na .
Udruženje građana LINUXO ima sedište u Beogradu, u Ulici _______________.
Udruženje građana LINUXO je po organizacionom obliku udruženje građana, osniva se i svoju delatnost ostvaruje na teritoriji Srbije.

        Član 4
Članstvo

Član Udruženja građana LINUXO može biti svako lice koje prihvata ciljeve udruženja i Statut, a na osnovu preporuke jednog od članova ili na osnovu sopstvenog zahteva za prijem.
Odluku o prijemu u članstvo donosi Upravni odbor čime se i stiče članstvo.
Član može istupiti iz članstva davanjem pismene izjave o istupanju.
Odluku o prestanku članstva donosi Skupština, na predlog Upravnog odbora.

        Član 5
Prava i obaveze članova

član ima pravo da:
1.doprinosi u ostvarivanju ciljeva Udruženja građana LINUXO;
2.predlaže aktivnosti;
3.učestvuje radu;
4.bude biran u organe Udruženje građana LINUXO;

član je dužan da:
1.učestvuje, u skladu sa interesovanjem, u aktivnostima Udruženja građana  LINUXO

      Član 6
Organi

Organi Udruženja građana LINUXO su Skupština i Upravni odbor.

Član 7
Skupština

Skupštinu Udruženje građana LINUXO čine svi njegovi članovi.
Skupština se redovno sastaje jednom godišnje. Vanredna sednica Skupštine može se zakazati na obrazloženi predlog Upravnog odbora.
Skupština usvaja Statut, kao i izmene i dopune istog.
Skupština usvaja plan i program rada Udruženja.
Skupština predlaže i bira članove Upravnog odbora.
Skupština punovažno odlučuje ako je prisutna najmanje jedna polovina članstva.
Skupština odučuje većinom glasova prisutnih članova.

Član 8
Upravni odbor

Upravni odbor je organ Udruženja građana LINUXO, koji se stara o sprovođenju ciljeva udruženja utvrđenih Statutom.
Upravni odbor ima tri člana, koje predlaže Skupština.
Upravni odbor iz reda svojih članova bira predsednika, zamenika i generalnog sekretara.
Predsednik Upravnog odbora predstavlja i zastupa udruženje u pravnom prometu i ima prava i dužnosti finansijskog nalogodavca kao i da donosi odluke o pristupanju i istupanju članova u udruženje i potpisuje sva finansijska i novčana dokumenta u ime udruženja. 
Zamenik Predsednika Upravnog odbora ima ovlašćenja za sazivanje i vođenje sednica Upravnog odbora kao i redovnih sednica Skupštine udruženja, kao i druga ovlašćenja u vođenju poslova Udruženja koja su pismeno odobrena od strane Predsednika Upravnog odbora ili Skupštine udruženja. 
Generalni sekretar je ovlašćen da zastupa udruženje i potpisuje sva finansijska i novčana dokumenta u ime udruženja.
Mandat članova Upravnog odbora je četiri godine i mogu se ponovo birati na istu funkciju.

Član 9
Delokrug Upravnog odbora

Upravni odbor:
1.rukovodi radom Udruženja građana LINUXO između dve sednice Skupštine i donosi odluke radi ostvarivanja ciljeva Udruženja građana LINUXO;
2.poverava posebne poslove pojedinim članovima;
3.donosi finansijske odluke;
4.odlučuje o pristupanju međunarodnim udruženjima;
5.upravni odbor, na sopstvenu ili inicijativu nekog od članova skupštine, predlaže izmene i dopune statuta.
Upravni odbor punovažno odlučuje ako je prisutno najmanje dve trećine članova, a odluke donosi većinom prisutnih članova.
Upravni odbor kontroliše finansijsko poslovanje Udruženja građana LINUXO.

Član 10
Javnost rada

Rad Udruženja građana LINUXO je javan.

Upravni odbor se stara o redovnom obaveštavanju članstva i javnosti o radu i aktivnostima Udruženja građana LINUXO, neposredno ili putem internih publikacija, odnosno putem saopštenja za javnost.

Član 11
Saradnja sa drugim organizacijama

Radi ostvarenja svojih ciljeva Udruženje građana LINUXO uspostavlja kontakte i sarađuje sa drugim stručnim, naučnim, obrazovnim, volonterskim i sličnim udruženjima i organizacijama u zemlji i inostranstvu.
Udruženje građana LINUXO može pristupiti međunarodnim udruženjima, o čemu odluku donosi Upravni odbor.
Pristupanje međunarodnim organizacijama registruje se kod nadležnog državnog organa u roku od trideset dana, u sladu sa zakonom.
        O udruživanju u saveze, druge oblike udruživanja i udruživanju u međunarodne organizacije odlučuje skupština većinom glasova najmanje polovine prisutnih članova.

Član 12
Sredstva

Udruženje građana LINUXO pribavlja sredstva od članarine, donacija, izdavanja časopisa, knjiga, publikacija u oblasti računarstva, tehnike i alternativne kulture, konkurisanjem projekata kod državnih organa ili zadužbina, drugih domaćih ili stranih organizacija, ambasada i iz drugih izvora, u skladu sa zakonom.

Član 13
Prestanak rada

Udruženje građana LINUXO prestaje sa radom odlukom Upravnog odbora, kao i u drugim slučajevima predvišenim zakonom.
U slučaju prestanka rada, imovina Udruženja građana LINUXO preneće se svim clanovima udruženja.

Član 14
Pečat

Udruženje građana LINUXO ima dvojezičan pečat okruglog oblika na kojem velikim slovima, latinicom piše: LINUXO. U krugovima, spoljnjem- debljem i unutarašnjem-tanjem, u gornjem luku velikim slovima piše: UDRUŽENJE GRAĐANA, u sredini pečata u dva reda piše: LINUXO na srpskom , a u donjem luku piše: BEOGRAD - SRBIJA.

Član 15
Stupanje na snagu Statuta

Ovaj Statut stupa na snagu danom usvajanja od strane Skupštine Udruženje građana LINUXO, a primenjivaće se od dana upisa u registar kod nadležnog organa.

                                                                             
U Beogradu

Datum
12.11.2006. god.

Predsedavajući
Osnivačke skupštine

**************************************************************************************************************************************                                             

0
shadow

Komentari

Slika korisnika BrokeBody

Odg: Predlog Statuta Udruženja građana "Linuxo" v0.21

attitude wrote:

Ma da. Sto je najgore samo unose zabunu i razbijaju zajednicu... Uzas.

Nadam se da si bio sarkastican. ???

@miodragz

Nisam primetio (do sada!) da svi oni koji se mesaju (ucestvuju u diskusiji na forumu) nece da budu deo organizacije.

Nego, sta ce biti? Hoces li da osnujes "LUG Nis", kao sto bi i trebalo da bude osnovan, ili neces?

Slika korisnika arm

Odg: Predlog Statuta Udruženja građana "Linuxo" v0.21

tomaja wrote:

U skladu sa javnim delovanjem i potrebom za animiranjem i aktivnim učešćem što većeg broja korisnika pred vama se nalazi predlog Statuta koji je javno prezentovan na LiGa2 okupljanju održanom u nedelju, 12.11.2006. godine. Svako ko želi ovaj tekst može preuzeti i u obliku PDF ili ODT ili HTML formatu.

Sve vaše predloge, sugestike i kritike možete postavljati u ovoj temi.
Znači, radi se o nacrtu odnosno, predlogu statuta tako da su i dalje moguće izmene zaključno sa 01.12.2006.

P.S Još jednom se zahvaljujem Ivanu Jeliću koji je nam je poslao ugledni primerak Statuta.
**************************************************************************************************************************************
Na osnovu člana 6. i 10. Zakona o udruživanju građana u udruženja, društvene organizacije i političke organizacije koje se osnivaju za teritoriju SFRJ ("Službeni list SFRJ", br. 42/90), Osnivačka skupština Udruženja građana  “LINUXO”, na sednici održanoj 12.11.2006. god., u Beogradu, usvojila je

**************************************************************************************************************************************                                             

Tomo nisam nikada osnivao udruženje ali kakvu teritiriju SFRJ pominješ? Izašao je novi ustav!
Izvini ako grešim samo ovo me zbunjuje!

Slika korisnika dejanium

Odg: Predlog Statuta Udruženja građana "Linuxo" v0.21

@arm

to sto je izasao novi ustav okaci macku o rep! da bi ova "drzava " kako tako funkcionisala koriste se zakoni i propisi iz SFRJ, SRJ a da je pozivela nesretna zajednica bilo bi i iz SCG. Primer iz okruzenja> Republika Hrvatska je tek ove godine usvojila svoj zakon o zastiti na radu , do tada je vazio zakon mrske im SFRJ.

nemoj da brines, nema restauracije SFRJ, nije greska, sve je u redu! Afro

Slika korisnika arm

Odg: Predlog Statuta Udruženja građana "Linuxo" v0.21

dejanium wrote:

@arm

to sto je izasao novi ustav okaci macku o rep! da bi ova "drzava " kako tako funkcionisala koriste se zakoni i propisi iz SFRJ, SRJ a da je pozivela nesretna zajednica bilo bi i iz SCG. Primer iz okruzenja> Republika Hrvatska je tek ove godine usvojila svoj zakon o zastiti na radu , do tada je vazio zakon mrske im SFRJ.

nemoj da brines, nema restauracije SFRJ, nije greska, sve je u redu! Afro

Na ovom forumu može čovek dosta da nauči, ja se izvinjavam nisam znao!

Slika korisnika tomaja

Odg: Predlog Statuta Udruženja građana "Linuxo" v0.21

Da, na žalost, prastari zakoni još uvek važe, konkretno, radi se i o jednom Slobinom zakonu koji još spominje socijalističku omladinu i tako to. Ali, moraju se poštovati svi važeći zakoni.

@attitude
Pa kad već spomenu, pokušavam da kontaktiram Miloša Rančića, civan mi je dao i mail međutim do sada mi nije odgovorio pa sumljam da uopšte porverava tu adresu. Ako nije problem, cimni ga u moje ime ili mi pošalji neki mail, tel. ili slično gde mogu da ga kontaktiram.

Slika korisnika GoranSTX

Odg: Predlog Statuta Udruženja građana "Linuxo" v0.21

Malo razjasnjenje po pitanju regionalnih centara/odbora. Ne mislim da se oni organizuju u smislu neke kancelarije ili slicno. Vise da to bude grupa ljudi (clanova udruzenja) koji ce se medjusobno sastajati (sto je lakse nego da se nalazimo u BG - LiGa je pravi primer). Tako da npr. ako neko iz unutrasnjosti kontaktira centralu po bilo kom pitanju, bice upucen na najblizi centar (tj. pomenute ljude) sa kojima ce ostvariti kontakt i saradnju.
Nego, znam da je udruzenje neprofitna organizacija, ali da li bi moglo da npr. clanovi udruzenja odrade neki poslic za neku firmu, instituciju ili pojedinca (u dogovoru sa upravom, naravno) i to naplate donacijom udruzenju? Pitanje je cisto pravnog karaktera (da li je protivzakonito finansirati se na taj nacin?). Ovako nesto prevazilazi moje poznavanje poslovnog prava i zakonske regulative kod nas.

Slika korisnika svrbin

Odg: Predlog Statuta Udruženja građana "Linuxo" v0.21

Malko mi ovaj statut zvuci politizovano, te strane ambasade, te niski mentaliteti - ne vidim vezu sa problematikom, a ne bih hteo da se bakcem politikom. Uzgred, malo je suvise centralizovan predlog statuta, sto bi mozda i bilo neophodno za prvo vreme dok se ne uzme zalet. Ali samo dotle.

Slika korisnika miodragz

Odg: Predlog Statuta Udruženja građana "Linuxo" v0.21

Wink