Predlog Statuta Udruženja građana "Linuxo" v0.21

Slika korisnika tomaja

U skladu sa javnim delovanjem i potrebom za animiranjem i aktivnim učešćem što većeg broja korisnika pred vama se nalazi predlog Statuta koji je javno prezentovan na LiGa2 okupljanju održanom u nedelju, 12.11.2006. godine. Svako ko želi ovaj tekst može preuzeti i u obliku PDF ili ODT ili HTML formatu.

Sve vaše predloge, sugestike i kritike možete postavljati u ovoj temi.
Znači, radi se o nacrtu odnosno, predlogu statuta tako da su i dalje moguće izmene zaključno sa 01.12.2006.

P.S Još jednom se zahvaljujem Ivanu Jeliću koji je nam je poslao ugledni primerak Statuta.
**************************************************************************************************************************************
Na osnovu člana 6. i 10. Zakona o udruživanju građana u udruženja, društvene organizacije i političke organizacije koje se osnivaju za teritoriju SFRJ ("Službeni list SFRJ", br. 42/90), Osnivačka skupština Udruženja građana  “LINUXO”, na sednici održanoj 12.11.2006. god., u Beogradu, usvojila je

STATUT
UDRUŽENJA GRAĐANA
“LINUXO”

Član 1.
Ciljevi i zadaci

Ciljevi Udruženja građana “LINUXO” su propagiranje, širenje, razvijanje i upoznavanje šire populacije ljudi sa idejom, suštinom i prednostima računarstva, informatike i slobodnog softvera, pomoć i edukacija određene grupacije ljudi u kulturnom, naučnom i socijalno-političkom pogledu, kao i kulturno-naučna saradnja i razmena volontera sa stranim i domaćim organizacijama.

Član 2.
Delatnost

Radi ostvarivanja svojih ciljeva i zadataka Udruženje građana “LINUXO”:

1.vrši propagiranje, širenje, razvijanje i upoznavanje šire populacije ljudi sa idejom, suštinom i prednostima računarstva, informatike i softvera uopšte;
2.organizuje socijalne programe i radionice za decu i odrasle, sama ili u saradnji sa nadležnim institucijama, drugim srodnim organizacijama i domaćim i stranim volonterima;
3.vrši i organizuje kulturnu saradnju i razmenu volontera sa stranim i domaćim organizacijama;
4.organizuje, sama ili u zajednici sa drugim organizacijama, skupove, savetovanja, seminare, tribine i druge oblike predavanja u skladu sa ciljevima udruženja;
5.objavljuje i izdaje knjige, časopise, biltene, kompakt diskove i druge publikacije i proizvode iz oblasti racunarstva i informatike i alternativne kulture. Navedene delatnosti će se naknadno registrovati kod nadležnog organa;
6.sarađuje sa udruženjima, univerzitetima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu;
7.zalaže se za unapređenje i razvoj komunikacije, i demokratskog otvorenog dijaloga među mladima i svim drugim pripadnicima društvene zajednice;
8.zalaže se za toleranciju i pravo na različitost u mišljenju i delovanju;
9.zalaže se za podsticanje i afirmaciju kreativnosti i stvaralaštva mladih u oblasti računarstva i informatike, kulture, nauke, umetnosti, i svim drugim oblastima;
10.zalaže se za podsticanje aktivizma i samoorganizovanja ljudi kao uslova za ostvarenje njihovih ciljeva, pojedinačne i kolektivne emancipacije;
11.zalaže se za mogućnost mladih da javno izraze i artikulišu svoje specifične potrebe i interese;
12.zalaže se za  ravnopravnost među polovima i svim ljudima bez obzira na rasu ili nacionalnu pripadnost;
13.zalaže se za unapređenje solidarnosti i uzajamnosti mladih;
14.zalaže se za razvoj urbane kulture i borbe protiv niskog mentaliteta;
15.zalaže se za sistem vrednosti u kojem su život i sloboda civilizacijske tekovine koje kao neprikosnovene i neotuđive pripadaju svakom pojedincu;
16.zalaže za razvoj ljudskih prava;
17.zalaže se za demokratske društvene odnose i razvoj civilnog društva;
18.zalaže se za borbu protiv svih oblika dominacije i represije, posebno među mladima i preduzimaće sve druge akcije kojima se unapređuje položaj i status mladih u društvu;
19.zalaže se za širenje svesti ljudi o svim aspektima života;

        Član 3.
Naziv, sedište i organizacioni oblik

Udruženje građana nosi ime “LINUXO” na .
Udruženje građana LINUXO ima sedište u Beogradu, u Ulici _______________.
Udruženje građana LINUXO je po organizacionom obliku udruženje građana, osniva se i svoju delatnost ostvaruje na teritoriji Srbije.

        Član 4
Članstvo

Član Udruženja građana LINUXO može biti svako lice koje prihvata ciljeve udruženja i Statut, a na osnovu preporuke jednog od članova ili na osnovu sopstvenog zahteva za prijem.
Odluku o prijemu u članstvo donosi Upravni odbor čime se i stiče članstvo.
Član može istupiti iz članstva davanjem pismene izjave o istupanju.
Odluku o prestanku članstva donosi Skupština, na predlog Upravnog odbora.

        Član 5
Prava i obaveze članova

član ima pravo da:
1.doprinosi u ostvarivanju ciljeva Udruženja građana LINUXO;
2.predlaže aktivnosti;
3.učestvuje radu;
4.bude biran u organe Udruženje građana LINUXO;

član je dužan da:
1.učestvuje, u skladu sa interesovanjem, u aktivnostima Udruženja građana  LINUXO

      Član 6
Organi

Organi Udruženja građana LINUXO su Skupština i Upravni odbor.

Član 7
Skupština

Skupštinu Udruženje građana LINUXO čine svi njegovi članovi.
Skupština se redovno sastaje jednom godišnje. Vanredna sednica Skupštine može se zakazati na obrazloženi predlog Upravnog odbora.
Skupština usvaja Statut, kao i izmene i dopune istog.
Skupština usvaja plan i program rada Udruženja.
Skupština predlaže i bira članove Upravnog odbora.
Skupština punovažno odlučuje ako je prisutna najmanje jedna polovina članstva.
Skupština odučuje većinom glasova prisutnih članova.

Član 8
Upravni odbor

Upravni odbor je organ Udruženja građana LINUXO, koji se stara o sprovođenju ciljeva udruženja utvrđenih Statutom.
Upravni odbor ima tri člana, koje predlaže Skupština.
Upravni odbor iz reda svojih članova bira predsednika, zamenika i generalnog sekretara.
Predsednik Upravnog odbora predstavlja i zastupa udruženje u pravnom prometu i ima prava i dužnosti finansijskog nalogodavca kao i da donosi odluke o pristupanju i istupanju članova u udruženje i potpisuje sva finansijska i novčana dokumenta u ime udruženja. 
Zamenik Predsednika Upravnog odbora ima ovlašćenja za sazivanje i vođenje sednica Upravnog odbora kao i redovnih sednica Skupštine udruženja, kao i druga ovlašćenja u vođenju poslova Udruženja koja su pismeno odobrena od strane Predsednika Upravnog odbora ili Skupštine udruženja. 
Generalni sekretar je ovlašćen da zastupa udruženje i potpisuje sva finansijska i novčana dokumenta u ime udruženja.
Mandat članova Upravnog odbora je četiri godine i mogu se ponovo birati na istu funkciju.

Član 9
Delokrug Upravnog odbora

Upravni odbor:
1.rukovodi radom Udruženja građana LINUXO između dve sednice Skupštine i donosi odluke radi ostvarivanja ciljeva Udruženja građana LINUXO;
2.poverava posebne poslove pojedinim članovima;
3.donosi finansijske odluke;
4.odlučuje o pristupanju međunarodnim udruženjima;
5.upravni odbor, na sopstvenu ili inicijativu nekog od članova skupštine, predlaže izmene i dopune statuta.
Upravni odbor punovažno odlučuje ako je prisutno najmanje dve trećine članova, a odluke donosi većinom prisutnih članova.
Upravni odbor kontroliše finansijsko poslovanje Udruženja građana LINUXO.

Član 10
Javnost rada

Rad Udruženja građana LINUXO je javan.

Upravni odbor se stara o redovnom obaveštavanju članstva i javnosti o radu i aktivnostima Udruženja građana LINUXO, neposredno ili putem internih publikacija, odnosno putem saopštenja za javnost.

Član 11
Saradnja sa drugim organizacijama

Radi ostvarenja svojih ciljeva Udruženje građana LINUXO uspostavlja kontakte i sarađuje sa drugim stručnim, naučnim, obrazovnim, volonterskim i sličnim udruženjima i organizacijama u zemlji i inostranstvu.
Udruženje građana LINUXO može pristupiti međunarodnim udruženjima, o čemu odluku donosi Upravni odbor.
Pristupanje međunarodnim organizacijama registruje se kod nadležnog državnog organa u roku od trideset dana, u sladu sa zakonom.
        O udruživanju u saveze, druge oblike udruživanja i udruživanju u međunarodne organizacije odlučuje skupština većinom glasova najmanje polovine prisutnih članova.

Član 12
Sredstva

Udruženje građana LINUXO pribavlja sredstva od članarine, donacija, izdavanja časopisa, knjiga, publikacija u oblasti računarstva, tehnike i alternativne kulture, konkurisanjem projekata kod državnih organa ili zadužbina, drugih domaćih ili stranih organizacija, ambasada i iz drugih izvora, u skladu sa zakonom.

Član 13
Prestanak rada

Udruženje građana LINUXO prestaje sa radom odlukom Upravnog odbora, kao i u drugim slučajevima predvišenim zakonom.
U slučaju prestanka rada, imovina Udruženja građana LINUXO preneće se svim clanovima udruženja.

Član 14
Pečat

Udruženje građana LINUXO ima dvojezičan pečat okruglog oblika na kojem velikim slovima, latinicom piše: LINUXO. U krugovima, spoljnjem- debljem i unutarašnjem-tanjem, u gornjem luku velikim slovima piše: UDRUŽENJE GRAĐANA, u sredini pečata u dva reda piše: LINUXO na srpskom , a u donjem luku piše: BEOGRAD - SRBIJA.

Član 15
Stupanje na snagu Statuta

Ovaj Statut stupa na snagu danom usvajanja od strane Skupštine Udruženje građana LINUXO, a primenjivaće se od dana upisa u registar kod nadležnog organa.

                                                                             
U Beogradu

Datum
12.11.2006. god.

Predsedavajući
Osnivačke skupštine

**************************************************************************************************************************************                                             

0
shadow

Komentari

Slika korisnika miodragz

Odg: Predlog Statuta Udruženja građana "Linuxo" v0.21

  Koja je poenta onda da ucestvuju ljudi koji nisu iz Beograda ???

Slika korisnika jboban

Odg: Predlog Statuta Udruženja građana "Linuxo" v0.21

miodragz wrote:

  Koja je poenta onda da ucestvuju ljudi koji nisu iz Beograda ???

Pa, da plate članarinu, kao i inače...  Cool

Slika korisnika tomaja

Odg: Predlog Statuta Udruženja građana "Linuxo" v0.21

Recimo da sedište Udruženja bude u Vranju  ili Kragujevcu, ili Nišu ? šta bi to konkretno značilo za buduće Udruženje ? Brojnost ? Jedostavniju organizaciju ? Veći broj projekata ? Lakšu registrarciju ? Bržu registraciju ? ... Mllsim da ne. Izuzimajući strah i nepoverenje ljudi zaista ne vidim dovoljno jak razlog za tako nešto.
Drugo, pričamo o samo sedištu Udruženja, a ne i o tome da će se sve aktivnosti, projekti i ostalo voditi u, i iskuljučivo u, Beogradu ... znači, to je adresa gde nas nadležno MInistarstvo, ili bilo ko drugi može kontaktirati. Što se tiče para, nadam se da shvatate da njih nema, i vrlo je verovatno da ih neće ni biti, bar ne u obimu koji bio značajan. Još uvek nemamo ni za registraciju koja je samo 4370 din. To su i troškovi registacije u Zavodu za statistiku, pravljenje pečata, što je sigurno još 1500-2000 din.
Zašto baš mora onda u Beogradu ?  Pa ne mora, naravno, ali bilo bi dobro zato što je većina ljudi koja sada aktivno radi u na Linuxo upravo u Beogradu. Zato što najviše ljudi možemo da okupimo na jednom mestu upravu tu. Dakle, nemojte da shvatati ovu celu priču kao zaveru ljudi iz BGDa da celu priču vode i upravljaju sami. Pa ja prvi nisam iz BGDa. U ostalom i Jelke (atittude) je iz Kraljeva, i FSN je registrovan u Kraljevu pa se opet veći deo ljudi i  sastanaka održava silom prilika u BGDu. Naravno, to ne znači da se aktivnosti neće odigravati u drugim gradovima i mestima. Uostalom, stvari kojima bi treblo da se bavimo zahtevaju računar i internet vezu a ne to da neko mora da sedi u BDGu ili na nekom drugom mestu.
 
Što se tiče članarine, ja lično nisam baš bio za tu ideju, ali na kraju kraje možda nije ni loša, kao neki znak ozbiljnosti i obostrane obaveze. Ona će ionako biti proforme, odnosno treba da pokrije bar izradu članske karte.
Prosto je neverovatno koliko su ljudi spremni da kritikuju a da pri tome stvar nije ni zaživela. 
Dajte konstruktivne predloge a ne neobrazložene komentare i kritike. 

Slika korisnika GoranSTX

Odg: Predlog Statuta Udruženja građana "Linuxo" v0.21

Posle LiGA1 i LiGa2 i presabranih utisaka dajem sledece predloge:

1. Da se napravi on-line formular za pristupanje NVO-u, pa da se na osnovu broja prijavljenih odredi mesto odrzavanja osnivacke skupstine na kome ce se odrediti organi, usvojiti statut (sa ili bez nekih amandmana) i odrediti iznos clanarine. Svi prijavljeni treba da pristvuju osnivackoj skupstini.
2. oni koji budu prisustvovali osnivackoj skupstini tada ce platiti clanarinu koja ce iznosom pokrivati izradu clanske karte i jedan deo troskova potrebnih za registraciju (tomaja, ako sam dobro shvatio predaja dokumentacije je posle osnivacke skupstine?).
3. da rad NVO-a bude po principu: Misli globalno - deluj lokalno, tj. da organizacija bude decentralizovana. To znaci da su lokalni odbori samostalni u razumnoj meri (nemaju odlike pravnog lica vec zastupaju interese same NVO).  U tom slucaju projekti bi bili realizovani na nivou na kome su i zamisljeni. PRIMER: lokalni odbor u nekom gradu organizuje neku akciju u svom gradu i o tome obavesti centralu koja mu pomogne koliko je moguce, sa druge strane ako centrala priprema neki hepening, oslonice se na lokalne odbore da se pobrinu za detalje organizacije u svome mestu.
Naravno, postojace i paralelna komunikacija lokalnih odbora.
4. Centrala (tj. osoba zaduzena za to)  koordinira akcije koje podrazumevaju zajednicki rad vise clanova (prevodi dokumentacije, distribucija informativnog materijala...)
5. Predlozi za projekte moraju biti dogovoreni i usaglaseni pre realizacije (da se ne bi desilo da odbori rade nesto na svoju ruku sto moze negativno uticati na celu organizaciju)
6. Iz prakticnih razloga sediste NVO-a treba da bude u BG.

Toliko za sada, ukoliko mi padne jos nesto na pamet editovacu ovaj post.

Slika korisnika dejanium

Odg: Predlog Statuta Udruženja građana "Linuxo" v0.21

ne vidim zasto se i beogradski ogranak organizacije  ne bi dodatno vodio i kao regionalni odbor za beograd, to je cisto tehnicka stvar, a i pojednci bi to lakse podneli  :Smile

neke stvari koje sam predlozio mozda deluju kao da "pravimo kasarnu" i  preozbiljne su za pojedince, ali i stvaranje ovakve organizacije je ozbiljna stvar, bez obzira na to sto se sve bazira na dobrovoljnosti.
vremenom ce se iskristalisati koji su mehanizmi visak, koji nedostaju, koji treba da se revidiraju, kakav je problem sazvati skupstinu i nesto doraditi.

@tomaja

- neka vrsta nadzornog odbora daje vecu dozu ozbiljnosti i poverenja u samu organizaciju pre nego u UO. sta ako potecijalni sponzor trazi da vidi statut i ne vidi nikakv sistem unutrasnje kontrole u samoj organizaciji, pa ne da sredstva ili sta vec? ljudi su veoma nepoverljivi treba stvoriti mehanizme koji ce im olaksati odluku o sponzorstvu, donaciji, saradnji ...
- ne vidim nista lose u tome da UO daje godisnji izvestaj skupstini, s obzirom na to da je UO odgovoran i za realizaciju i sprovodjenje projekata, i ne samo to,  stice se jasna slika o radu udruzenja, sprovedenim akcijama i projektima, greskama i propustima ...
- clanarina je OK, za clansku kartu + 10%, a mogla bi se i uvesti institucija Pocasnog clana za sponzore, spoljne saradnike i cega se vec neko seti (besplatna karta naravno)

lepo si rekao,  za ono cime bi se bavili ne moramo ni da se gledamo, dosta je racunar i internet veza.

@GoranSTX

u tackama 3, 4 i 5 si lepo obrazlozio zasto treba da postoje, kako da funkcionisu regionalni odbori i kakva komunikacija treba da postoji izmedju centrale i regionalnih odbora. postojanje regionalnih odbora je veliki + za celu organizaciju i olaksava delovanje.

Slika korisnika tomaja

Odg: Predlog Statuta Udruženja građana "Linuxo" v0.21

OK, sasvim korektni i konkretni predlozi. Sledeća, izmenjena i dopunjena verzija predloga Statuta će biti prezentovana u subotu, 18.11.2006.

Slika korisnika BrokeBody

Odg: Predlog Statuta Udruženja građana "Linuxo" v0.21

@miodragz

Sto ne bi osnovao "LUG Nis", posto ga i onako nema kod vas, a naravno, moci cete da saradjujete sa "Linuxo" ekipom?

Prosto.

Slika korisnika attitude

Odg: Predlog Statuta Udruženja građana "Linuxo" v0.21

Kao sto Tomaja rece, sediste treba da bude tamo gde su odgovorni ljudi. Posto je Tomaja lider buduce organizcije, to treba da bude Beograd.
Iskreno, napravite obican NVO i neka krenu projekti, a regionalni odbori? Prvi skocite pa recite hop. Govorim "vi" jer ja necu formalno biti deo Linuxo-a, posto imam dovoljno posla u FSN-u Smile
Projekti su pak druga prica, i prilikom njihove organizacije se definisu koordinatori i odgovorni ljudi kada je projekat u pitanju. Dalje, pre nego sto se svi ljudi koji zele da rade pokazu u realnom vremenu na realnim zadacima zaboravite intergalakticko umrezavanje cvorova i regionalnih odbora.
Nadzorni odbor je ok ideja, mada mislim da trenutno nema potrebe za tim. Nemam nista protiv naravno Smile Po zakonu je obavezna godisnja skupstina, pa je to ujedno i prilika za raport Smile

Slika korisnika miodragz

Predlog Statuta Udruženja građana "Linuxo" v0.21

@BrokeBody
  Sve je moguce Laughing out loud,kako je krenulo jedni u klin drugi plocu, najgore je sto se mesaju ljudi koji i nece da budu deo organizacije

Slika korisnika attitude

Odg: Predlog Statuta Udruženja građana "Linuxo" v0.21

Ma da. Sto je najgore samo unose zabunu i razbijaju zajednicu... Uzas.

Tomo, ako treba nesto znas da sam rad da pomognem Wink I'm getting out of here...