Predlog Statuta Udruženja građana "Linuxo" v0.21

Slika korisnika tomaja

U skladu sa javnim delovanjem i potrebom za animiranjem i aktivnim učešćem što većeg broja korisnika pred vama se nalazi predlog Statuta koji je javno prezentovan na LiGa2 okupljanju održanom u nedelju, 12.11.2006. godine. Svako ko želi ovaj tekst može preuzeti i u obliku PDF ili ODT ili HTML formatu.

Sve vaše predloge, sugestike i kritike možete postavljati u ovoj temi.
Znači, radi se o nacrtu odnosno, predlogu statuta tako da su i dalje moguće izmene zaključno sa 01.12.2006.

P.S Još jednom se zahvaljujem Ivanu Jeliću koji je nam je poslao ugledni primerak Statuta.
**************************************************************************************************************************************
Na osnovu člana 6. i 10. Zakona o udruživanju građana u udruženja, društvene organizacije i političke organizacije koje se osnivaju za teritoriju SFRJ ("Službeni list SFRJ", br. 42/90), Osnivačka skupština Udruženja građana  “LINUXO”, na sednici održanoj 12.11.2006. god., u Beogradu, usvojila je

STATUT
UDRUŽENJA GRAĐANA
“LINUXO”

Član 1.
Ciljevi i zadaci

Ciljevi Udruženja građana “LINUXO” su propagiranje, širenje, razvijanje i upoznavanje šire populacije ljudi sa idejom, suštinom i prednostima računarstva, informatike i slobodnog softvera, pomoć i edukacija određene grupacije ljudi u kulturnom, naučnom i socijalno-političkom pogledu, kao i kulturno-naučna saradnja i razmena volontera sa stranim i domaćim organizacijama.

Član 2.
Delatnost

Radi ostvarivanja svojih ciljeva i zadataka Udruženje građana “LINUXO”:

1.vrši propagiranje, širenje, razvijanje i upoznavanje šire populacije ljudi sa idejom, suštinom i prednostima računarstva, informatike i softvera uopšte;
2.organizuje socijalne programe i radionice za decu i odrasle, sama ili u saradnji sa nadležnim institucijama, drugim srodnim organizacijama i domaćim i stranim volonterima;
3.vrši i organizuje kulturnu saradnju i razmenu volontera sa stranim i domaćim organizacijama;
4.organizuje, sama ili u zajednici sa drugim organizacijama, skupove, savetovanja, seminare, tribine i druge oblike predavanja u skladu sa ciljevima udruženja;
5.objavljuje i izdaje knjige, časopise, biltene, kompakt diskove i druge publikacije i proizvode iz oblasti racunarstva i informatike i alternativne kulture. Navedene delatnosti će se naknadno registrovati kod nadležnog organa;
6.sarađuje sa udruženjima, univerzitetima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu;
7.zalaže se za unapređenje i razvoj komunikacije, i demokratskog otvorenog dijaloga među mladima i svim drugim pripadnicima društvene zajednice;
8.zalaže se za toleranciju i pravo na različitost u mišljenju i delovanju;
9.zalaže se za podsticanje i afirmaciju kreativnosti i stvaralaštva mladih u oblasti računarstva i informatike, kulture, nauke, umetnosti, i svim drugim oblastima;
10.zalaže se za podsticanje aktivizma i samoorganizovanja ljudi kao uslova za ostvarenje njihovih ciljeva, pojedinačne i kolektivne emancipacije;
11.zalaže se za mogućnost mladih da javno izraze i artikulišu svoje specifične potrebe i interese;
12.zalaže se za  ravnopravnost među polovima i svim ljudima bez obzira na rasu ili nacionalnu pripadnost;
13.zalaže se za unapređenje solidarnosti i uzajamnosti mladih;
14.zalaže se za razvoj urbane kulture i borbe protiv niskog mentaliteta;
15.zalaže se za sistem vrednosti u kojem su život i sloboda civilizacijske tekovine koje kao neprikosnovene i neotuđive pripadaju svakom pojedincu;
16.zalaže za razvoj ljudskih prava;
17.zalaže se za demokratske društvene odnose i razvoj civilnog društva;
18.zalaže se za borbu protiv svih oblika dominacije i represije, posebno među mladima i preduzimaće sve druge akcije kojima se unapređuje položaj i status mladih u društvu;
19.zalaže se za širenje svesti ljudi o svim aspektima života;

        Član 3.
Naziv, sedište i organizacioni oblik

Udruženje građana nosi ime “LINUXO” na .
Udruženje građana LINUXO ima sedište u Beogradu, u Ulici _______________.
Udruženje građana LINUXO je po organizacionom obliku udruženje građana, osniva se i svoju delatnost ostvaruje na teritoriji Srbije.

        Član 4
Članstvo

Član Udruženja građana LINUXO može biti svako lice koje prihvata ciljeve udruženja i Statut, a na osnovu preporuke jednog od članova ili na osnovu sopstvenog zahteva za prijem.
Odluku o prijemu u članstvo donosi Upravni odbor čime se i stiče članstvo.
Član može istupiti iz članstva davanjem pismene izjave o istupanju.
Odluku o prestanku članstva donosi Skupština, na predlog Upravnog odbora.

        Član 5
Prava i obaveze članova

član ima pravo da:
1.doprinosi u ostvarivanju ciljeva Udruženja građana LINUXO;
2.predlaže aktivnosti;
3.učestvuje radu;
4.bude biran u organe Udruženje građana LINUXO;

član je dužan da:
1.učestvuje, u skladu sa interesovanjem, u aktivnostima Udruženja građana  LINUXO

      Član 6
Organi

Organi Udruženja građana LINUXO su Skupština i Upravni odbor.

Član 7
Skupština

Skupštinu Udruženje građana LINUXO čine svi njegovi članovi.
Skupština se redovno sastaje jednom godišnje. Vanredna sednica Skupštine može se zakazati na obrazloženi predlog Upravnog odbora.
Skupština usvaja Statut, kao i izmene i dopune istog.
Skupština usvaja plan i program rada Udruženja.
Skupština predlaže i bira članove Upravnog odbora.
Skupština punovažno odlučuje ako je prisutna najmanje jedna polovina članstva.
Skupština odučuje većinom glasova prisutnih članova.

Član 8
Upravni odbor

Upravni odbor je organ Udruženja građana LINUXO, koji se stara o sprovođenju ciljeva udruženja utvrđenih Statutom.
Upravni odbor ima tri člana, koje predlaže Skupština.
Upravni odbor iz reda svojih članova bira predsednika, zamenika i generalnog sekretara.
Predsednik Upravnog odbora predstavlja i zastupa udruženje u pravnom prometu i ima prava i dužnosti finansijskog nalogodavca kao i da donosi odluke o pristupanju i istupanju članova u udruženje i potpisuje sva finansijska i novčana dokumenta u ime udruženja. 
Zamenik Predsednika Upravnog odbora ima ovlašćenja za sazivanje i vođenje sednica Upravnog odbora kao i redovnih sednica Skupštine udruženja, kao i druga ovlašćenja u vođenju poslova Udruženja koja su pismeno odobrena od strane Predsednika Upravnog odbora ili Skupštine udruženja. 
Generalni sekretar je ovlašćen da zastupa udruženje i potpisuje sva finansijska i novčana dokumenta u ime udruženja.
Mandat članova Upravnog odbora je četiri godine i mogu se ponovo birati na istu funkciju.

Član 9
Delokrug Upravnog odbora

Upravni odbor:
1.rukovodi radom Udruženja građana LINUXO između dve sednice Skupštine i donosi odluke radi ostvarivanja ciljeva Udruženja građana LINUXO;
2.poverava posebne poslove pojedinim članovima;
3.donosi finansijske odluke;
4.odlučuje o pristupanju međunarodnim udruženjima;
5.upravni odbor, na sopstvenu ili inicijativu nekog od članova skupštine, predlaže izmene i dopune statuta.
Upravni odbor punovažno odlučuje ako je prisutno najmanje dve trećine članova, a odluke donosi većinom prisutnih članova.
Upravni odbor kontroliše finansijsko poslovanje Udruženja građana LINUXO.

Član 10
Javnost rada

Rad Udruženja građana LINUXO je javan.

Upravni odbor se stara o redovnom obaveštavanju članstva i javnosti o radu i aktivnostima Udruženja građana LINUXO, neposredno ili putem internih publikacija, odnosno putem saopštenja za javnost.

Član 11
Saradnja sa drugim organizacijama

Radi ostvarenja svojih ciljeva Udruženje građana LINUXO uspostavlja kontakte i sarađuje sa drugim stručnim, naučnim, obrazovnim, volonterskim i sličnim udruženjima i organizacijama u zemlji i inostranstvu.
Udruženje građana LINUXO može pristupiti međunarodnim udruženjima, o čemu odluku donosi Upravni odbor.
Pristupanje međunarodnim organizacijama registruje se kod nadležnog državnog organa u roku od trideset dana, u sladu sa zakonom.
        O udruživanju u saveze, druge oblike udruživanja i udruživanju u međunarodne organizacije odlučuje skupština većinom glasova najmanje polovine prisutnih članova.

Član 12
Sredstva

Udruženje građana LINUXO pribavlja sredstva od članarine, donacija, izdavanja časopisa, knjiga, publikacija u oblasti računarstva, tehnike i alternativne kulture, konkurisanjem projekata kod državnih organa ili zadužbina, drugih domaćih ili stranih organizacija, ambasada i iz drugih izvora, u skladu sa zakonom.

Član 13
Prestanak rada

Udruženje građana LINUXO prestaje sa radom odlukom Upravnog odbora, kao i u drugim slučajevima predvišenim zakonom.
U slučaju prestanka rada, imovina Udruženja građana LINUXO preneće se svim clanovima udruženja.

Član 14
Pečat

Udruženje građana LINUXO ima dvojezičan pečat okruglog oblika na kojem velikim slovima, latinicom piše: LINUXO. U krugovima, spoljnjem- debljem i unutarašnjem-tanjem, u gornjem luku velikim slovima piše: UDRUŽENJE GRAĐANA, u sredini pečata u dva reda piše: LINUXO na srpskom , a u donjem luku piše: BEOGRAD - SRBIJA.

Član 15
Stupanje na snagu Statuta

Ovaj Statut stupa na snagu danom usvajanja od strane Skupštine Udruženje građana LINUXO, a primenjivaće se od dana upisa u registar kod nadležnog organa.

                                                                             
U Beogradu

Datum
12.11.2006. god.

Predsedavajući
Osnivačke skupštine

**************************************************************************************************************************************                                             

0
shadow

Komentari

Slika korisnika miodragz

Odg: Predlog Statuta Udruženja građana "Linuxo" v0.21

Ne Ne dejanium ne moze to tako ako hoce neko tako centralizovanu organizaciju mene to zaista ne interesuje znam zbog cega pricam i nemam nameru da radim nesto sto ce da bude katastrofalno,necu da mi Upravni odbor iz Beograda odredjuje Predsednika i regionalni odbor.. Ako moze da svi odborii imaju podjednaka prava u statutu onda je ok.

Slika korisnika dejanium

Odg: Predlog Statuta Udruženja građana "Linuxo" v0.21

@miodragz

to je samo predlog, daj ti neki nacin organizovanja regionalnih odbora.

nego, nekome se mora biti odgovoran, ne moze centrala i ostali regionalni odbori da snose odgovornost ako ti samostalno uradis nesto sto podje naopako.

Slika korisnika BrokeBody

Odg: Predlog Statuta Udruženja građana "Linuxo" v0.2

jboban wrote:

Koja je procena eventualnog broja članova ovog udruženja? Koliko, ustvari, ima aktivnih korisnika ovog foruma koji su spremni da učestvuju u takvoj akciji?

Sve ukupno, sa LiGa1 i LiGa2, ima oko 15-ak, a jedan cak nema ni nick na forumu. Laughing out loud

Slika korisnika Stanislav__Antic

Odg: Predlog Statuta Udruženja građana "Linuxo" v0.21

dejanium wrote:

@miodragz

to je samo predlog, daj ti neki nacin organizovanja regionalnih odbora.

nego, nekome se mora biti odgovoran, ne moze centrala i ostali regionalni odbori da snose odgovornost ako ti samostalno uradis nesto sto podje naopako.

Ako radis kao pojedinac onda ces kao pojedinac da odgovaras, al ako radis u okviru organizacije i oni su ti dali punu saglasnost za to (upravni odbor) onda je prirodno da oni odgovaraju. Naravno i pojedinac ce snositi neku odgovornost.
Al opet ja ne vidim bas jasno gde se to sve uklapa. Ipak pravi se organizacija da bi olaksali promovisanje i udruzivanje, ne pravimo kasarnu.

Slika korisnika miodragz

Odg: Predlog Statuta Udruženja građana "Linuxo" v0.21

  Znam zbog cega pricam, kad se jednom napravi Statut moze da se menja ali veoma tesko. Mozemo mi lepo da se sve dogovorimo bice lepo ali kad dodje do problema a verovatno hoce prvo zbog finansija.
    Prvo je pitanje kako ce da se dele finansije po regionalnim centrima od sponzorstva,
    Po meni je najbolje resenje da svaki regionalni centar odgovara za svoju teritoriju da sam bira svog predsednika,sekretara itd. Da upravni odbor cine ljudi koje delegira Regionalni centar.Da svaki regionalni centar ima svoj ziro-racun i svoj pecat. Predesednik Udruzenja moze da prihvati Tomaja bez biranja dok mu ne dosadimo  Laughing out loud :D Laughing out loud. E da moramo da imamo i Nadzorni odbor i Statutarnu komisiju a takodje i Disciplinsku Laughing out loud :D Laughing out loud. Tako da kolko vidim svi ce da budu neki  .... :biggrin:

Slika korisnika Stanislav__Antic

Odg: Predlog Statuta Udruženja građana "Linuxo" v0.21

Jel se ti to zezas il sta?
Mnogo bre ti komplikujes, stvarno ne vidim potrebu za svim tim.
Bitno je da pocnemo od necega, ne treba sada da komplikujemo stvari. Barem ja ne vidim poentu.
Sto se tice finansija, nemamo ih. Kad ih budemo imali lako cemo ih podeliti Smile.

Slika korisnika Sioux

Odg: Predlog Statuta Udruženja građana "Linuxo" v0.21

Politika...

Slika korisnika tomaja

Odg: Predlog Statuta Udruženja građana "Linuxo" v0.21

Svi realni predlozi će biti razmotreni i na neki način inkorporirani u Statut. Treba svakako biti realan i znati šta je ostvarivo a šta su lepe želje, bar za sada, obzirom na broj zainteresovanih. Naravno, treba imati i u vidu da će Statut proći reviziju nadležnog Ministarstva tako da mi možemo tamo svašta da napišemo ali ako to ne bude u skladu sa zakonima ili bude nejasno, statut će morati da se dorađuje.
Inače, naknadna promena Statuta je svakako moguća, a  po sadašnjem predlogu Statuta te izmene proglašava Skupština.
@ dejanium
Mislim da je delokrug Skupštine i Upravnog odbora prilično dobro definisan članovima 6 do 9. Naravno, moguće je možda još po nešto razjasniti ukoliko ima nedoumica.

Slika korisnika miodragz

Predlog Statuta Udruženja građana "Linuxo" v0.21

Ne zezam se Laughing out loud

Slika korisnika attitude

Odg: Predlog Statuta Udruženja građana "Linuxo" v0.21

Sto se tice kontrole UO, jos uvek nije potrebno to imati u statutu. Naravno, ukoliko osnivaci zele, mogu napraviti nadzorni odbor...
Sediste jenajbolje da bude u Beogradu. Tacnije, trebalo bi da bude tamo gde su odgovorna lica. Projekti su pak pod znakom pitanja, jer sami donatori odredjuju koga i sta hoce da finansiraju. Postoje neki koji ne podrzavaju projekte u BG, mada mislim da to nije razlogzbog kog treba izmestati sediste.
Sto se regionalnih odbora tice, trebabiti jasan. Ukoliko regionalni odborimasvoj pecat i ziro-racun, onda je bolje registrovati zaseban NVO. Ne vidim poentu tolikog odvajanja. Prosirenje UO i dodavanjem klauzule da predstavnici regionalnih odbora moraju biti u njemu bi pomeni bilo OK resenje, ali iskreno, mislim da je to previse komplikovano i nema realne potrebe za tim.