Predlog Statuta Udruženja građana "Linuxo" v0.21

38 odgovora [Poslednji unos]
tomaja
Slika korisnika tomaja
Offline
AdministratorModeratorUser
Član od: 21/03/2001

U skladu sa javnim delovanjem i potrebom za animiranjem i aktivnim učešćem što većeg broja korisnika pred vama se nalazi predlog Statuta koji je javno prezentovan na LiGa2 okupljanju održanom u nedelju, 12.11.2006. godine. Svako ko želi ovaj tekst može preuzeti i u obliku PDF ili ODT ili HTML formatu.

Sve vaše predloge, sugestike i kritike možete postavljati u ovoj temi.
Znači, radi se o nacrtu odnosno, predlogu statuta tako da su i dalje moguće izmene zaključno sa 01.12.2006.

P.S Još jednom se zahvaljujem Ivanu Jeliću koji je nam je poslao ugledni primerak Statuta.
**************************************************************************************************************************************
Na osnovu člana 6. i 10. Zakona o udruživanju građana u udruženja, društvene organizacije i političke organizacije koje se osnivaju za teritoriju SFRJ ("Službeni list SFRJ", br. 42/90), Osnivačka skupština Udruženja građana  “LINUXO”, na sednici održanoj 12.11.2006. god., u Beogradu, usvojila je

STATUT
UDRUŽENJA GRAĐANA
“LINUXO”

Član 1.
Ciljevi i zadaci

Ciljevi Udruženja građana “LINUXO” su propagiranje, širenje, razvijanje i upoznavanje šire populacije ljudi sa idejom, suštinom i prednostima računarstva, informatike i slobodnog softvera, pomoć i edukacija određene grupacije ljudi u kulturnom, naučnom i socijalno-političkom pogledu, kao i kulturno-naučna saradnja i razmena volontera sa stranim i domaćim organizacijama.

Član 2.
Delatnost

Radi ostvarivanja svojih ciljeva i zadataka Udruženje građana “LINUXO”:

1.vrši propagiranje, širenje, razvijanje i upoznavanje šire populacije ljudi sa idejom, suštinom i prednostima računarstva, informatike i softvera uopšte;
2.organizuje socijalne programe i radionice za decu i odrasle, sama ili u saradnji sa nadležnim institucijama, drugim srodnim organizacijama i domaćim i stranim volonterima;
3.vrši i organizuje kulturnu saradnju i razmenu volontera sa stranim i domaćim organizacijama;
4.organizuje, sama ili u zajednici sa drugim organizacijama, skupove, savetovanja, seminare, tribine i druge oblike predavanja u skladu sa ciljevima udruženja;
5.objavljuje i izdaje knjige, časopise, biltene, kompakt diskove i druge publikacije i proizvode iz oblasti racunarstva i informatike i alternativne kulture. Navedene delatnosti će se naknadno registrovati kod nadležnog organa;
6.sarađuje sa udruženjima, univerzitetima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu;
7.zalaže se za unapređenje i razvoj komunikacije, i demokratskog otvorenog dijaloga među mladima i svim drugim pripadnicima društvene zajednice;
8.zalaže se za toleranciju i pravo na različitost u mišljenju i delovanju;
9.zalaže se za podsticanje i afirmaciju kreativnosti i stvaralaštva mladih u oblasti računarstva i informatike, kulture, nauke, umetnosti, i svim drugim oblastima;
10.zalaže se za podsticanje aktivizma i samoorganizovanja ljudi kao uslova za ostvarenje njihovih ciljeva, pojedinačne i kolektivne emancipacije;
11.zalaže se za mogućnost mladih da javno izraze i artikulišu svoje specifične potrebe i interese;
12.zalaže se za  ravnopravnost među polovima i svim ljudima bez obzira na rasu ili nacionalnu pripadnost;
13.zalaže se za unapređenje solidarnosti i uzajamnosti mladih;
14.zalaže se za razvoj urbane kulture i borbe protiv niskog mentaliteta;
15.zalaže se za sistem vrednosti u kojem su život i sloboda civilizacijske tekovine koje kao neprikosnovene i neotuđive pripadaju svakom pojedincu;
16.zalaže za razvoj ljudskih prava;
17.zalaže se za demokratske društvene odnose i razvoj civilnog društva;
18.zalaže se za borbu protiv svih oblika dominacije i represije, posebno među mladima i preduzimaće sve druge akcije kojima se unapređuje položaj i status mladih u društvu;
19.zalaže se za širenje svesti ljudi o svim aspektima života;

        Član 3.
Naziv, sedište i organizacioni oblik

Udruženje građana nosi ime “LINUXO” na .
Udruženje građana LINUXO ima sedište u Beogradu, u Ulici _______________.
Udruženje građana LINUXO je po organizacionom obliku udruženje građana, osniva se i svoju delatnost ostvaruje na teritoriji Srbije.

        Član 4
Članstvo

Član Udruženja građana LINUXO može biti svako lice koje prihvata ciljeve udruženja i Statut, a na osnovu preporuke jednog od članova ili na osnovu sopstvenog zahteva za prijem.
Odluku o prijemu u članstvo donosi Upravni odbor čime se i stiče članstvo.
Član može istupiti iz članstva davanjem pismene izjave o istupanju.
Odluku o prestanku članstva donosi Skupština, na predlog Upravnog odbora.

        Član 5
Prava i obaveze članova

član ima pravo da:
1.doprinosi u ostvarivanju ciljeva Udruženja građana LINUXO;
2.predlaže aktivnosti;
3.učestvuje radu;
4.bude biran u organe Udruženje građana LINUXO;

član je dužan da:
1.učestvuje, u skladu sa interesovanjem, u aktivnostima Udruženja građana  LINUXO

      Član 6
Organi

Organi Udruženja građana LINUXO su Skupština i Upravni odbor.

Član 7
Skupština

Skupštinu Udruženje građana LINUXO čine svi njegovi članovi.
Skupština se redovno sastaje jednom godišnje. Vanredna sednica Skupštine može se zakazati na obrazloženi predlog Upravnog odbora.
Skupština usvaja Statut, kao i izmene i dopune istog.
Skupština usvaja plan i program rada Udruženja.
Skupština predlaže i bira članove Upravnog odbora.
Skupština punovažno odlučuje ako je prisutna najmanje jedna polovina članstva.
Skupština odučuje većinom glasova prisutnih članova.

Član 8
Upravni odbor

Upravni odbor je organ Udruženja građana LINUXO, koji se stara o sprovođenju ciljeva udruženja utvrđenih Statutom.
Upravni odbor ima tri člana, koje predlaže Skupština.
Upravni odbor iz reda svojih članova bira predsednika, zamenika i generalnog sekretara.
Predsednik Upravnog odbora predstavlja i zastupa udruženje u pravnom prometu i ima prava i dužnosti finansijskog nalogodavca kao i da donosi odluke o pristupanju i istupanju članova u udruženje i potpisuje sva finansijska i novčana dokumenta u ime udruženja. 
Zamenik Predsednika Upravnog odbora ima ovlašćenja za sazivanje i vođenje sednica Upravnog odbora kao i redovnih sednica Skupštine udruženja, kao i druga ovlašćenja u vođenju poslova Udruženja koja su pismeno odobrena od strane Predsednika Upravnog odbora ili Skupštine udruženja. 
Generalni sekretar je ovlašćen da zastupa udruženje i potpisuje sva finansijska i novčana dokumenta u ime udruženja.
Mandat članova Upravnog odbora je četiri godine i mogu se ponovo birati na istu funkciju.

Član 9
Delokrug Upravnog odbora

Upravni odbor:
1.rukovodi radom Udruženja građana LINUXO između dve sednice Skupštine i donosi odluke radi ostvarivanja ciljeva Udruženja građana LINUXO;
2.poverava posebne poslove pojedinim članovima;
3.donosi finansijske odluke;
4.odlučuje o pristupanju međunarodnim udruženjima;
5.upravni odbor, na sopstvenu ili inicijativu nekog od članova skupštine, predlaže izmene i dopune statuta.
Upravni odbor punovažno odlučuje ako je prisutno najmanje dve trećine članova, a odluke donosi većinom prisutnih članova.
Upravni odbor kontroliše finansijsko poslovanje Udruženja građana LINUXO.

Član 10
Javnost rada

Rad Udruženja građana LINUXO je javan.

Upravni odbor se stara o redovnom obaveštavanju članstva i javnosti o radu i aktivnostima Udruženja građana LINUXO, neposredno ili putem internih publikacija, odnosno putem saopštenja za javnost.

Član 11
Saradnja sa drugim organizacijama

Radi ostvarenja svojih ciljeva Udruženje građana LINUXO uspostavlja kontakte i sarađuje sa drugim stručnim, naučnim, obrazovnim, volonterskim i sličnim udruženjima i organizacijama u zemlji i inostranstvu.
Udruženje građana LINUXO može pristupiti međunarodnim udruženjima, o čemu odluku donosi Upravni odbor.
Pristupanje međunarodnim organizacijama registruje se kod nadležnog državnog organa u roku od trideset dana, u sladu sa zakonom.
        O udruživanju u saveze, druge oblike udruživanja i udruživanju u međunarodne organizacije odlučuje skupština većinom glasova najmanje polovine prisutnih članova.

Član 12
Sredstva

Udruženje građana LINUXO pribavlja sredstva od članarine, donacija, izdavanja časopisa, knjiga, publikacija u oblasti računarstva, tehnike i alternativne kulture, konkurisanjem projekata kod državnih organa ili zadužbina, drugih domaćih ili stranih organizacija, ambasada i iz drugih izvora, u skladu sa zakonom.

Član 13
Prestanak rada

Udruženje građana LINUXO prestaje sa radom odlukom Upravnog odbora, kao i u drugim slučajevima predvišenim zakonom.
U slučaju prestanka rada, imovina Udruženja građana LINUXO preneće se svim clanovima udruženja.

Član 14
Pečat

Udruženje građana LINUXO ima dvojezičan pečat okruglog oblika na kojem velikim slovima, latinicom piše: LINUXO. U krugovima, spoljnjem- debljem i unutarašnjem-tanjem, u gornjem luku velikim slovima piše: UDRUŽENJE GRAĐANA, u sredini pečata u dva reda piše: LINUXO na srpskom , a u donjem luku piše: BEOGRAD - SRBIJA.

Član 15
Stupanje na snagu Statuta

Ovaj Statut stupa na snagu danom usvajanja od strane Skupštine Udruženje građana LINUXO, a primenjivaće se od dana upisa u registar kod nadležnog organa.

                                                                             
U Beogradu

Datum
12.11.2006. god.

Predsedavajući
Osnivačke skupštine

**************************************************************************************************************************************                                             

0
jboban
Slika korisnika jboban
Offline
User
Član od: 29/05/2006

tomaja wrote:

Udruženje građana LINUXO pribavlja sredstva od donacija, izdavanja časopisa, knjiga, publikacija u oblasti računarstva, tehnike i alternativne kulture, konkurisanjem projekata kod državnih organa ili zadužbina, drugih domaćih ili stranih organizacija, ambasada i iz drugih izvora, u skladu sa zakonom.

Da li će članovi plaćati članarinu, kao što to rade ostale ogranizacije? Šta će biti uslov da neko bude član?

tomaja
Slika korisnika tomaja
Offline
AdministratorModeratorUser
Član od: 21/03/2001

Ideja je da postoji neki vid članarine, verovatno u simboličnom obliku, recimo za pokriće troškova člankse karte i slično. Član se, po sadašnjem predlogu statuta,  postaje na sopstveni zahtev koji se zatim odobrava od strane Udruženja ili na predlog drugog člana Udrženja.

miodragz
Slika korisnika miodragz
Offline
User
Član od: 29/05/2006

  Tomo ajd Skupstina ako nije bila da bude otprilike 9.decembra, a Statut je tu da se procita.
    Sto se tice Statuta imam odmah jednu zamerku a to je prilicno centralizovana organizacija ¨sediste organizacije je u Beogradu¨. Sedista organizacije mogu da budu Beograd,Nis,Novi Sad,Kragujevac,Kraljevo, itd. izvinjavam se onima cije mesto nisam pomenuo. Problem ce da se javi kod dobijanja sponzorstva i ostalih sitnica.Najbolje je da je organizacija sacinjena iz regionalnih centara a da Glavni odbor organizacije vodi samu organizaciju. Ima dosta da se pise pa da ne budem opsiran najbolje je da sve procitam pa sve zajedno postavim

jboban
Slika korisnika jboban
Offline
User
Član od: 29/05/2006

tomaja wrote:

Ideja je da postoji neki vid članarine

To ne može biti samo ideja, već bi trebalo da piše u Statutu, da ne bude posle: "Ovo niste rekli".

BrokeBody
Slika korisnika BrokeBody
Offline
User
Član od: 29/05/2006

Ma kad samo bili na okupljanju rekli smo Tomi da doda to, i dodao je (na statutu, hemijskom,kao podsetnik da treba da promeni). Izgleda da je zaboravio, ali bice ispravljeno.

__________________

ステファン マルキッチ
Corporate Theft - The Orphan Works Bill
[url=http://www.google.com/help/netneutrality.html]Net Neutrality

tomaja
Slika korisnika tomaja
Offline
AdministratorModeratorUser
Član od: 21/03/2001

Što se tiče sedišta, uopšte nemam problema da to bude i u nekom drugom mestu, ali je bitno da to može da funkcioniše, jer će bar u poečetku, zbog broja ljudi i eventualnih događaja, vetovatno dosta toga se upravo održavati u BGDu. Drugo, na sedište Organizacije će stizati određeni papiri, faksovi, i ostalo, što znači da ako sedište bude u drugom gradu verovatno će i predsednik Upravnog odbora morati da bude u istom gradu.
Što se tiče organizovanja u drugim mestima, gde ima dovoljno ljudii i interesovanja to je svakako veoma poželjna stvar i treba je na neki način takođe uključiti u Statut. Zato, dajte predloge.

tomaja
Slika korisnika tomaja
Offline
AdministratorModeratorUser
Član od: 21/03/2001

Što se tiče izmena člana Statuta vezanog za finansiranje, i ubacivanje članarine kao jednog od vidova za prikupljanje sredstava, sada je dopunjen i nosi oznaku 0.21. Ostale formate (PDF, ODT, HTML) ću ispraviti i ponovo postaviti verovatno u toku popodneva.

dejanium
Slika korisnika dejanium
Offline
ModeratorUser
Član od: 29/05/2006

Predlog broj 1. - dopuna clana 6

Regionalni odbori (ubaciti osnivanje regionalnih odbora u ciljeve Udruzenja)

novi clan

Regionalni odbori se organizuju po regionalnim centrima. Regionalni odbori/centri  se formiraju u vecim gradovima Srbije u kojima sa okolnim mestima ima dovoljno clanova da oforme regionalni odbor/centar (odrediti kategoriju dovoljno i preformulisati recenicu). Regionalni odbori su u obavezi da koordiniraju postojece i/ili nove (sopstvene) akcije  sa sedistem udruzenja. Regionalni odbori imaju tri člana koje imenuje Upravni odbor Udruženja. Radom Regionalnih odbora rukovodi Predsednik Regionalnog odbora. Regionalni odbori podnose izvestaje (finansijski i izvestaj o radu odbora) Upravnom odboru udruzenja. Mandat članova regionalnog odbora je četiri godine.

pod regionom nisam mislio na postojecu drzavnu podelu na regione, vec podelu prema centrima koji imaju najvise clanova udruzenja i prema kojima gravitiraju okolna mesta sa manje clanova.

Predlog br.2. - dopuna

clan dva, tacka 12

12.zalaže se za  ravnopravnost među polovima i svim ljudima bez obzira na rasnu, versku ili nacionalnu pripadnost;

Predlog br.3. - dopuna

clan 5.

............................................

član je dužan da:
1.učestvuje, u skladu sa interesovanjem i mogućnostima, u aktivnostima Udruženja građana  LINUXO

Pitanja:

Koji organ udruzenja kontorlise upravni odbor? - Ne moze upravni odbor da kontrolise sam sebe.

Da li je Upravni odbor u obavezi da podnosi godisnji izvestaj skupstini udruzenja o radu i finansijama udruzenja u protekloj godini?

__________________

Uzdaj se u se i svoj openSuSE!

jboban
Slika korisnika jboban
Offline
User
Član od: 29/05/2006

Koja je procena eventualnog broja članova ovog udruženja? Koliko, ustvari, ima aktivnih korisnika ovog foruma koji su spremni da učestvuju u takvoj akciji? Npr. kad sam pokrenuo jednu temu ovde da se vidi ko je sve prisutan, odakle je, da li je zainteresovan za ostvarivanje medjusobnih kontakata i sl. nije se javilo ni 10 ljudi...  Sad

Stanislav__Antic
Slika korisnika Stanislav__Antic
Offline
User
Član od: 25/09/2006

Veni, vidi, vidji
Ah videcemo, prerano je pricati o bilo cemu.

__________________

If it moves, compile it